Grupa Chorten - System RETRO, logowanie

Logując się do platformy Retro potwierdzam, iż zapoznałem się z poniższymi informacjami:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Grupa Chorten sp. z o.o., nr KRS 0000342132, nr NIP 5423150577, adres: ul. Usługowa 2, Łyski, 16-070 Choroszcz, e-mail: biuro@chorten.com.pl. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem umowy partnerskiej, wobec czego na ich przetwarzanie w tym zakresie nie jest wymagana zgoda. Dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie celu zapewnienia pełnej dostępności i funkcjonalności platformy Retro. Pozyskane dane osobowe mogą być przekazywane wspólnym kontrahentom (producentom, dystrybutorom, dostawcom itp.), w związku z korzystaniem z platformy Retro. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania przez Pana/Panią z platformy Retro, okres obowiązywania umowy partnerskiej oraz przewidziane prawem okresy związane z wzajemnymi rozliczeniami, w tym wynikające z prawa podatkowego. Przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o: celach przetwarzania danych osobowych, odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu. Przysługiwać będzie Panu/Pani prawo do: (a) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe; (b) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane; (c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi dane przetwarzane są niezgodne z prawem, a nie wyraża Pani/Pan zgody na ich usunięcie; (d) otrzymania danych osobowych udostępnionych administratorowi i ich przesłania innemu administratorowi danych osobowych, wskazanemu przez Pana/Panią; (e) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes UODO).